საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

თსუ-ში სწავლის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, უცხო ქვეყნის მოქალაქემ/მოქალაქეობის არმქონე პირმა (აბიტურიენტი/მაგისტრანტობის კანდიდატი/სტუდენტი/დოქტორანტობის კანდიდატი), ვისაც მიღებული აქვს განათლება უცხო ქვეყანაში უნდა შეავსოს აპლიკაციის ფორმები (თსუ აპლიკაცია; ექე აპლიკაცია).

ა) დანართი N1 - თსუ აპლიკაციის ფორმა;

ბ) დანართი N2 - განცხადება სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სახელზე (უცხო ქვეყანაში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობა და აღიარება).

სხვა პირის მიერ განცხადების წარმოდგენის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს (დაერთოს) უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მინდობილობა);

მშობლის მიერ განცხადების წარმოდგენის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს (დაერთოს)  არასრულწლოვანი შვილის (18 წლამდე) დაბადების მოწმობის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი.

(მომსახურების თანხა შეადგენს  - 100 ევროს, საბანკო ანგარიში/რეკვიზიტები).