საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე - 14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტის, მე-9 და მე -12 პუნქტების, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2023 წლის 26 დეკემბრის N7 სხდომის ოქმის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმძღვანელოების შექმნის და თარგმნის ხელშეწყობისათვის შესაბამისი წესისა და პირობების განმსაზღვრელი დოკუმენტის პროექტის მომზადების მიზნით, დამტკიცდეს კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) მარინე ჩიტაშვილი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) მანანა რუსიეშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი - კომისიის წევრი;

გ) ნინო ჩიქოვანი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი - კომისიის წევრი;

დ) ავთანდილ სილაგაძე - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორი, აკადემიკოსი - კომისიის წევრი;

ე) დემურ სიჭინავა - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორი - კომისიის წევრი;

ვ) ლია მაჭავარიანი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი - კომისიის წევრი;

ზ) გურამ ქუთელია - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - ასოცირებული პროფესორი-კომისიის წევრი;

თ) ირაკლი დვალიძე - იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი - კომისიის წევრი:

ი) ლევან ხარანაული - იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - კომისიის წევრი:

კ) გია ლობჟანიძე - მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორი - კომისიის წევრი:

ლ) ნინო ჩიხლაძე - მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორი - კომისიის წევრი:

მ) გიორგი გოგსაძე - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი (საზოგადოებრივი ურთიერთობების მიმართულება) - კომისიის წევრი;

ნ) ალექსანდრე კუხიანიძე - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი (პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება) -კომისიის წევრი;

ო) თამარ გაგოშიძე - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი (ფსიქოლოგიის მიმართულება) -კომისიის წევრი;

პ) ივანე მინდაძე - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი (განათლების მეცნიერებათა მიმართულება)-კომისიის წევრი.

2. დაევალოს კომისიას სახელმძღვანელოების შექმნის და თარგმნის ხელშეწყობისათვის შესაბამისი წესისა და პირობების განმსაზღვრელი დოკუმენტის პროექტის მომზადება და უნივერსიტეტის რექტორისათვის წარდგენა არაუგვიანეს 2024 წლის 30 აპრილისა.

3. უნივერსიტეტის კანცელარიას დაევალოს წინამდებარე ბრძანების გადაცემა დაინტერესებულ პირთათვის.

4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

5. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.

ჯაბა სამუშია რექტორი, აკადემიკოსი